Zasiłki

Wszyscy obywatele polscy mogą liczyć na pomoc opieki społecznej, jeżeli znajdą się w trudnej sytuacji materialnej i życiowe. Należy zgłosić się wtedy do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni pomogą Ci ustabilizować Twoją sytuację, i sprawdzą czy kwalifikujesz się do otrzymania wsparcia finansowego.

Osoby o bardzo małych dochodach dostaną zasiłek. Od stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi:

  • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej (701 zł w roku 2021)
  • 600 zł na osobę w rodzinie (528 zł w roku 2021)

Możesz otrzymać następujące zasiłki:

  • Zasiłek stały: od 2022 r wynosi maksymalnie 719 zł. Wypłacany jest osobom niezdolym do pracy z racji wieku- osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie osiągnęły prawa do pobierania renty czy emerytury;
  • Zasiłek czasowy: pracownik socjalny oceni na jaki okres można przyznać danej rodzinie zasiłek, a także ustali wysokość, biorąc pod uwagę dochód rodziny i aktualne kryteria dochodowe. Zasiłki czasowe przyznawane są w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie;
  • Zasiłek celowy: wypłacany na konkretny cel, np. zakup żywności, leków, opłacenie leczenia, niezbędnego remontu.

Każda osoba korzystająca z pomocy z opieki społecznej jest zobowiązna do współdziałania z pracownikiem spocjalnym w celu rozwiązania swojej trudnej sytucji.

Do zadań opieki spłecznej należy też prowadzenie pracy socjalnej. Osoby w trudnej sytuacji mogą również liczyć na różnorodną pomoc, np. bilet kredytowy, dożywianie dzieci, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, kierowanie do domu opieki społecznej i opłata za pobyt.

 

Organizacja pozarządowe

W Polsce istnieje szereg organizacji pozarządowych (np. fundacje, stowarzyszenia). Ich działalność jest bardzo różnorodna. Mogą to być organizacje pomagające osobom w trudnej sytuacji życiwej, lub prowadzące analizy czy badania społeczne.

Organizacje te są często fiansowane z funduszy europejskich, różnych dotacji, np. państwowowych, samorządowych czy od osób prywatnych.

Istnieją także orgzanicje zajmujace się pomocą repatriantom. Są to: