Jakie dokumenty są potrzebne

Gdy szukasz pracy w Polsce bardzo ważne jest przygotowanie CV i listu motywacyjnego, które zainteresują pracodawcę. W CV przede wszystkim należy podkreślić to doświadczenie, które jest adekwatne do pracy, do której aplikujesz. W przygotowaniu dokumentów może pomóc Ci doradca zawodowy (hiperlink to 4. doradca zawodowy)

Pracy najlepiej szukać poprzez portale internetowe, media społecznościowe, wśród znajomych.

Inną metodą jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).

Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) oferuje różnego rodzaju formy wsparcia: szkolenia, prace interwencyjne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania lub opieki nad dzieckiem.

W PUP możesz również zapoznać się z ofertami pracy. Więcej informacji o wsparciu w PUP znajdziesz tutaj

https://zielonalinia.gov.pl/dokument-34236

W PUP możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy.

Jako osoba bezrobotna mogą zarejestrować się osoby nigdzie nie zatrudnione, a gotowe podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, które nie uczą się w szkole dziennej, nie pobierają renty ani emerytury, są pomiędzy 18 rokiem życia a 65 (w przypadku mężczyzn) lub 60 (w przypadku kobiet), nie pobierają zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Osoby, które nie mogą uzyskać statusu osoby bezrobotnej, mogą zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

Na stronie www.praca.gov.pl możesz dokonać rezerwacji terminu rejestracji. Na tej stronie możesz również dokonać pełnej rejestracji jeżeli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W dniu rejestracji dowiesz się, czy przysługuje Ci prawo do zasiłku.

Zasadniczo prawo do zasiłu przysłguje osobom, które w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni były zatrudnione i otrzymywały co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Zasiłek przyznawany jest na 180 dni, lub 360 dni, jeżeli mieszkasz na obszarze dużego bezrobocia lub jesteś samotnym rodzicem dziecka do 15 roku życia, lub wychowujsze co najmniej jedno dziecko do15 roku życia a Twój małżonek/ małżonka jest także osobą bezrobotną, która utraciła prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie.

Umowa o pracę

Pamiętaj, że podejmując w Polsce pracę musisz podpisać umowę z pracodawcą. Może to być umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło (jeżeli Twoja praca ma polegać na dostarczeniu konretnego rezultatu, np. wytworzeniu konretnych przedmiotów lub naprawa sprzętów).

W umowie określone jest Twoje wynagrodzenie brutto, co oznacza, że pracodawca potrąci z Twojej pensji pieniadze na podatek i ubezpieczenie zdrowtne i społeczne.

Jeżeli pracujesz bez umowy ryzykujesz, że w razie łamania Twoich praw (np. niewypłacenie pensji) trudno Ci będzie udowodnić swoje racje.

Jeżeli uważasz, że pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązów, Twoje prawa są łamane, a rozmowy z pracodawcą nie przynoszą rezultatów, możesz zgłosić sprawę o Okręgowego Inspektoratu Pracy. Kontat dostępny jest tutaj:

https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt-inne/57468,aby-przejsc-do-strony-formularza-nalezy-wybrac-odpowiednia-jednostke-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Doradca zawodowy

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji w ramach projektu “Wsparcie integracji repatrianów- kontynuacja i uzupełnienie” prowadzi konsultacje online z doradcą zawodowym.

Rejestrujać się poprzez formularz (hiperlink to the form available on the webiste or to Microsoft form) możesz skorzystać z pomocy doradcy przed przyjazdem do Polski.

Doradca zawodowy wskaże Ci metody szukania pracy, pomoże w ocenie kompetencji i przygotowaniu CV i listu motywacyjnego , oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto doradca pomoże Ci w określeniu ścieżki kariery, wyjaśni zasady uznawania kwalifikacji i wskaże właściwe w tym zakresie instytucje. W razie potrzeby wskaże również instytucje oferujące udział w szkoleniach zawodowych, np. urzędy pracy. Doradca zwodowy udzieli również informacji dotyczących założenia działalności gospodarczej.

Uznawanie kwalifiacji

Uznanie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia repatrianta i członków jego rodziny to niezwykle ważny krok na drodze ich aktywizacji zawodowej. Umożliwia bowiem podjęcie pracy w zawodzie, zwiększa szanse na znalezienie satysfakcji zawodowej, udaną adaptację i integrację. Jednocześnie jest to problematyka bardzo skomplikowana. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych są różne dla różnych zawodów. Najważniejszy jest tu podział na zawody sektorowe, zawody regulowane i zawody nieregulowane.

Za zawody sektorowe uznaje się zawód pielęgniarki, położnej, lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta. Zasady uznawania kwalifikacji do ich wykonywania są uregulowane odrębnymi przepisami dla poszczególnych zawodów. Szczegółowych informacji co do procedury uznawania kwalifikacji udzielają krajowe i okręgowe organy samorządów zawodowych dla każdego z nich.

Zawód regulowany to zawód, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych przepisach np. posiadania odpowiedniego wykształcenia. Takich zawodów jest ponad 300. Należą do nich m.in. zawody fizjoterapeuty, geodety, nauczyciela, radcy prawnego czy adwokata. Osoba, która uzyskała kwalifikacje do pracy w takim zawodzie poza UE, musi najpierw uzyskać uznanie dyplomu za równoważny z polskim. Może to nastąpić na podstawie umów międzynarodowych lub nostryfikacji. W przypadku Kazachstanu i Uzbekistanu umowy międzynarodowe wygasły odpowiednio w 2006 i 2007 roku i uznane na ich podstawie mogą być tylko dyplomy wydane przed tą datą i wymienione w umowie. Pozostałe dyplomy podlegają procedurze nostryfikacji. Dopiero po uznaniu dyplomu za równoważny z polskim można ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu. Lista zawodów regulowanych dostępna jest tutaj https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top

Szczegółowych informacji udziela Ministerstwo Edukacji i Nauki

W przypadku zawodów nieregulowanych o uznaniu kwalifikacji decyduje pracodawca. Pracodawca może wymagać potwierdzenia równoważności zagranicznego dyplomu z polskim odpowiednikiem lub opinii o poziomie wykształcenia uzyskanego za granicą (czy jest ono odpowiednikiem polskiego wykształcenia podstawowego, średniego czy wyższego.

 

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić mu aktywizację zawodową. Może się to odbyć poprzez:

  1. zwrot części kosztów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poniesionych przez repatrianta;
  2. zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na zatrudnienie repatrianta (np. utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie, wynagrodzenie).

Zwrot kosztów poniesionych na aktywizację zawodową może być dokonany nie później niż 5 lat od nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego i pod warunkiem, że został on zatrudniony na co najmniej 24 miesiące.

Można stosować jedną lub kilka wymienionych form aktywizacji zawodowej, jednak wysokość kwot zwracanych na podstawie umów z pracodawcą nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia pierwszej z umów.                                                                                                           
Wysokość kwoty zwracanej na podstawie umowy zawartej pomiędzy repatriantem a starostą może stanowić  połowę kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nie więcej jak równowartość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
 

Emerytura

Osoby, które przybyły jako repatriancu albo zostały uznane za repatriantów mają prawo ubiegania się o emerytury. Pracę za granicą traktuje się jako tzw. okres składkowy. Okresy te jednak należy udokumentować- konieczna będzie przetłumaczona na polski książeczka pracy.  Jednakże repatriantom występującym o emerytury, których okres aktywności zawodowej przypadł poza granicami, wysokość tych świadczeń ustalana jest w wysokości najniższej emerytury.

Niestety prawo to nie przysługuje repatriantom w wieku emerytalnym przybywajacym z Ukrainy w związku z Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. oraz Mołdawii  (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2013 r.- Dz. U. z 2014 r. poz. 1460) – mają tu zastosowanie przepisy ww. umów, a nie ustawy.

Aby otrzymać emeryturę należy osiągnąć wiek emerytalny który w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wniosek o emeryture należy złożyć w oddziale Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych.

Tutaj znajdziesz adresy oddziałów ZUS: www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe
 

Działalność gospodarcza

Aby rozpocząć działalność gospodarczą należy określić przedmiot swojej działalności, a następnie złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność gospodarczą można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. samozatrudnienie), bądź w formie spółki, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki cywilnej czy spółki akcyjnej.

Na rządowej stronie www. biznes.gov.pl możesz założyć swoją firmę online.

Nasz doradca zawodowy również udzieli Ci informacji. Możesz umówić się na spotkanie online.