Po przyjeździe do Polski w pierwszych dnia pamiętaj, żeby jak najszybciej:

  1. zarejestrować w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego swoje akty stanu cywilnego ( akt urodzenia, ślubu itp.) wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski, chyba że zwrócisz się do konsula, jeszcze przed przyjazdem do Polski, z wnioskiem o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego (wówczas konsul przekazuje wniosek razem z dokumentami kierownikowi wybranego przez Ciebie urzędu stanu cywilnego);
  2. zgłosić się i złożyć wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej posiadanie obywatestwa polskiego, do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania, aby otrzymać od wojewody potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Potwierdzenie jest wydawane na podstawie paszportu z wklejoną wizą w celu repatriacji oraz po przedstawieniu odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego;
  3. złożyć w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie dowodu osobistego, zameldować się na pobyt stały oraz wystąpić o nadanie numeru PESEL.