Złożenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji

Jeżeli chcesz otrzymać wizę krajową w celu repatriacji musisz złożyć wniosek o jej wydanie w polskiej placówce konsularnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Do wniosku musisz dołączyć również:

 

 1. aktualną fotografię, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz, na jednolitym jasnym tle; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 2. życiorys;
 3. odpis aktu urodzenia;
 4. dokumenty poświadczające aktualny stan cywilny;
 5. dokumenty poświadczające miejsce stałego zamieszkania na terytorium jednego z poniższych rajów: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu,Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, a także azjatyckiej części Rosji;
 6. dowody potwierdzające polskie pochodzenie;
 7. inne dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej;
 8. oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Należy także przedstawić ważny dokument paszportowy.

Rozpatrzenie wniosku w zakresie uznania wnioskodawcy za osobę polskiego pochodzenia

Konsul wezwie Cię na rozmowę, i na tej podstawie, a także przedstawionych dokumentów, podejmie decyzje o uznaniu bądź odmowie uznania Cię za osobę polskiego pochodzenia.
Od decyzji odmownej możesz złożyć odwołanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przekazanie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jeżeli konsul uzna Cię za osobę polskiego pochodzenia, przekaże Twój wniosek do MSWiA, aby uzyskać zgodę na wydanie wizy. Minister opiniuje wniosek pod względem porządku I bezpieczeństwa. Minister wydaje postanowienie w sprawie zgody na wydanie wizy, odmowy zgody na wydanie wizy lub w sprawie zgody na wydanie decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatiracji.

Wydanie wizy repatriacyjnej

Aby uzyskać wizę krajową w celu repatriacji musisz posiadać dowod potwierdzający posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się w Polsce
Oznacza to, że musisz: 

 • przedstawić dowód potwierdzający posiadanie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to dokument potwierdzający, że masz tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy (np. umowa najmu) oraz oświadczenie o zatrudnieniu lub umowa o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

albo

 • przedstawić dowód potwierdzający zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Takim dowodem może być:

 1. decyzja Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji w sprawie przyznania miejsca w ośrodku adaptacyjnym lub
 2. uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie do zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata lub
 3. oświadczenie obywatela polskiego, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mających siedzibę w Polsce, zawierające zobowiązanie do zapewnienia lokalu przez okres nie krótszy niż 2 lata. Przy czym oświadczenie obywatela polskiego może dotyczyć wyłącznie wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa tej osoby.

Brak warunków do osiedlenia się w Polsce powoduje, że konsul może wydać jedynie decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji, po uzyskaniu zgody Ministra SWIA na wydanie takiej deyzji. Dopiero po przedstawieniu dowodu potwierdzającego warunki do osiedlenia się w Polsce konsul wyda wizę repatriacyjną. Konsul nie wyda wizy, jeżeli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówi zgody na wydanie takiej wizy z powodu wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego rozstrzygnięcia (np. gdy odoba nie spełnia kryteriów określonych w ustawie o repatriacji)

Kandydat na repatrianta, czyli osoba, której konsul wydał decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji może czekać na przydział miejsca w ośrodku adaptacyjnym lub starać się o zaproszenie samorządu. Najlepiej jeżeli sam/sama będziesz kontaktować się z wybranymi gminami. 

Pamiętaj, że wiza jest ważna do12 miesięcy od momentu wydania przez konsula – w tym czasie powinieneś/powinnaś przyjechać do Polski. Przekraczając polską granicą nabywasz polskie obywatelstwo.